flota, ubezpieczenia flotowe

Ubezpieczenia flotowe

Zwykle zakupy hurtowe są znacznie tańsze niż detaliczne. Tak samo jest z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

Ubezpieczenie floty pojazdów w miejsce ubezpieczenia każdego pojazdu z osobna generuje zwykle znaczące oszczędności.

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie OC przewoźnika (OCP) przeznaczone jest dla firm transportowych wykonujących zarobkowy przewóz towarów w krajowym i/lub międzynarodowym transporcie drogowym.

OCP

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, którą ponosi on zgodnie z konwencją CMR (dla transportu międzynarodowego) oraz polskim Prawem Przewozowym (dla transportu krajowego) za:

 • szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem (utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej),
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie do wysokości: kwoty przewoźnego (dla transportu międzynarodowego) lub podwójnej kwoty przewoźnego (dla transportu krajowego).

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o:

 • OC za szkody powstałe wskutek rozboju (rabunku, kradzieży zuchwałej)*
 • OC z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenerów, palet, opakowań, gitterbox’ów
 • OC za podwykonawców
 • OC za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt parkowanie poza parkingami strzeżonymi

Ubezpieczenia firmowe

OCHRONA MIENIA

Warto pomyśleć o bezpieczeństwie firmy niezależnie od tego czy jest mała czy duża. W Polsce firmy korzystają głównie z ubezpieczeń komunikacyjnych – flot samochodowych, ale nie na tym kończy się ochrona firmy. Proszę sobie wyobrazić, że Państwa Firmę dotknie jeden z żywiołów w efekcie czego utracone zostanie wszystko. Czy kontynuowanie działalności będzie możliwe? Jakie nakłady finansowe będą potrzebne na odbudowę?

Ochrona mienia to nie tylko ubezpieczenie budynku, ale również ochrona narzędzi pracy, wyposażenia czy poniesionych nakładów inwestycyjnych.

ŻYWIOŁY
Tego typu ubezpieczenia chronią nas przed stratami finansowymi, spowodowanymi nieszczęściami, na które nie mamy żadnego wpływu (pożar, silne opady deszczu, skutki uderzeń piorunów czy huragan). Zabezpieczamy w ten sposób zarówno maszyny czy urządzenia jak i sprzęt elektroniczny – nie tylko sam budynek.

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM
Jest do zdarzenie przed którym Firma może na pewnym poziomie zabezpieczyć się sama. Jednak mimo wielu zabezpieczeń jakie firmy posiadają, złodziejom udaje się złamać je wszystkie i okraść właściciela i narazić na znaczne koszty.

AWARIA MASZYN
Oznacza przestój w działalności firmy, a co za tym idzie – mniejsze zyski. Dlatego warto zabezpieczyć się nie tylko przed zniszczeniem, ale również stratami jakie możemy ponieść w wyniku dłuższego postoju maszyny.

TRANSPORT (CARGO)
Ubezpieczenie mienia w transporcie nazywane jest ubezpieczeniem cargo. Chroni nas przed skutkami zniszczenia bądź kradzieży dóbr w transporcie. Odszkodowanie przysługuje nam zarówno wtedy, gdy przewozu dokonujemy za pomocą własnych środków transportu, jak i wówczas gdy robi to za nas wynajęty przewoźnik.

BUDOWLANE
Ubezpieczenie chroniące cały sprzęt przed takimi zdarzeniami jak pożar, zalanie kradzież bądź zniszczenie na placu budowy. Ochrona ubezpieczeniowa kierowana jest do firm budowlanych.

Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych oferuje polisy w formie pakietów, dzięki którym mamy możliwość kupienia jednej polisy, zaspokajającej wszystkie nasze potrzeby korzystając jednocześnie z dużych zniżek na jakże popularne ubezpieczenia komunikacyjne.

 • Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – w tym ryzyka przepięć (istnieje możliwość rozszerzenia o ryzyka: rozmrażania, wandalizmu, aktów terroryzmu, dodatkowych kosztów działalności gospodarczej);
 • Mienia od kradzieży z włamaniem oraz rabunku (z możliwością rozszerzenia o ryzyko wandalizmu);
 • Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – szeroki zakres ochrony;
 • Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (z możliwością rozszerzenia o ryzyko terroryzmu i odpowiedzialności za sprzęt przenośny poza terytorium RP);
 • Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia;
 • Mienia w przewozie krajowym (Cargo)


Ochrona Pracowników

Programy pracownicze dają poczucie bezpieczeństwa i niezależności finansowej pracownika i jego i rodziny w przypadku zajścia takich zdarzeń losowych jak nieszczęśliwy wypadek, choroba, a także tych szczęśliwych – jak narodziny dziecka.   Warto zadbać o swoich Pracowników dlatego, że są najważniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa. Zapewniając kadrze ochronę mamy pewność, że rodzina zatrudnionego u nas pracownika nie zostanie bez środków do życia, w razie jego śmierci lub nieszczęśliwego wypadku (nie tylko w momencie gdy wypadek wydarzy się w pracy!). Ubezpieczenia grupowe spełniają funkcję motywacyjną – są elementem pakietu socjalnego dla zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.

Jedną z form takiego zabezpieczenia są grupowe ubezpieczenia na życie.
Ochrona działa 24 godziny na dobę, na obszarze całego świata, podczas wykonywanej pracy zawodowej, w drodze do i z pracy oraz w życiu prywatnym. Elastyczność i wielowartościowość zakresu umowy ubezpieczenia dopasowana jest do realnych potrzeb ubezpieczeniowych pracowników firmy.

OC ZAWODOWE
W Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta.

Przedsiębiorczość oznacza m.in. branie na siebie odpowiedzialności. Są obszary, w których popełnienie błędu pociąga za sobą wyjątkowo dotkliwe skutki. Od takich sytuacji warto się ubezpieczyć.

Wśród ubezpieczeń stanowiących ofertę dla przemysłu znajdują się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, m.in. OC za produkt, OC najemcy, OC pracodawcy itp.;
 • członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych;
 • zawodowej, czyli ubezpieczenia obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów;
 • zakładów opieki zdrowotnej (ubezpieczenia dobrowolne zawierane indywidualnie).

Umowę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu bez kłopotu zawrzemy w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie obejmuje szkody, jakie może ponieść nasz klient w wyniku wykonywanej przez nas działalności. Polisa chroni nas tylko wtedy, jeżeli szkoda ma rzeczywiście związek z wykonywanym zawodem.

Zakres odpowiedzialności towarzystwa, a także wysokość sumy gwarancyjnej czy też sumy ubezpieczenia regulują przepisy prawa, odpowiednie dla danego zawodu. Przepisy zawsze wskazują, do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas w związku z wykonywanym zawodem.

Lista zawodów objętych obowiązkowym OC:

 • Rolnik
 • Adwokat
 • Radca prawny
 • Notariusz
 • Biegły rewident
 • Komornik
 • Doradca podatkowy
 • Zarządca nieruchomości
 • Pośrednik nieruchomości
 • Podmiot prowadzący biuro rachunkowe
 • Rzecznik patentowy
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Detektyw
 • Architekt
 • Inżynier budownictwa
 • Organizator imprez masowych
 • Organizator turystyki
 • Podmiot przyjmujący zamówienia na świadczenia zdrowotne

Bezpieczeństwo na drogach to priorytet. Zapewnij ochronę swojej floty pojazdów z naszym kompleksowym Ubezpieczeniem Flotowym.