ubezpieczenie psa i kota

W swojej ofercie posiadamy dwa warianty ubezpieczenia Psa i Kota

Wariant I – składka 69 zł

 • ubezpieczenie assistance zwierzaka domowego

Wariant II – składka 94 zł

 • ubezpieczenie assistance zwierzaka domowego + OC w życiu prywatnym

Przedmiot ubezpieczenia

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów lub zwrot kosztów usług assistance w związku z wizytą w placówce weterynaryjnej oraz transportem do i z placówki weterynaryjnej w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia.
 • Koszty usług assistance są pokrywane do łącznej kwoty 1 000 zł, która stanowi górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

 • wizytę w placówce weterynaryjnej – Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty jednej wizyty zwierzęcia w placówce weterynaryjnej, obejmującej konsultację, badania, leki, środki opatrunkowe, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne (w tym zabiegi anestezjologiczne), zalecone przez lekarza weterynarii w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia,
 • transport do placówki weterynaryjnej i transport powrotny – Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty jednego transportu zwierzęcia z miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego do placówki weterynaryjnej, w związku z zaistniałą koniecznością pomocy weterynaryjnej po nieszczęśliwym wypadku zwierzęcia. Centrum Operacyjne organizuje i pokrywa koszty transportu powrotnego zwierzęcia z placówki weterynaryjnej do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez Ubezpieczonego, na podstawie pisemnego zalecenia transportu od lekarza weterynarii.

Wyłączenia odpowiedzialności

 • stanów chorobowych zwierzęcia nie będących wynikiem nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia,
 • leczenia eksperymentalnego lub niepotwierdzonego naukowo, profilaktyki zdrowotnej,
 • spożycia leków niezaordynowanych przez lekarza weterynarii, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim lub wskazaniem ich użycia, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
 • uczestnictwa zwierzęcia w polowaniu,
 • za szkody u zwierząt innych niż pies i kot,
 • w związku z prowadzeniem hodowli psów lub kotów dla celów zarobkowych.

Firma ubezpieczeniowa nie pokrywa następujących kosztów

 • leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami,
 • zabiegów ze wskazań estetycznych, niezależnie od powodu ich wykonania,
 • szczepień ochronnych,
 • leczenia stomatologicznego,
 • operacji plastycznych,
 • protez,
 • wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Z odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej wyłączone są zdarzenia, które wystąpiły poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz ich następstwa

Ubezpiecz swojego pupila już dziś!